Over ons privacybeleid

 

Nientje's kadoshop geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het uitvoeren van (en het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u hebben. Wij stellen uw gegevens nooit voor logische doelstellingen ter beschikking aan derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en sociale media van Nientje's Kadoshop.

 

Dit risico beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de deur u aan ons verzekerde persoonsgegevens. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Over de gegevensverwerking

ingebouwde kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens overzichtelijk zijn.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruik van de webshop bij het plaatsen van onder andere bestellingen, laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en uitsluitend gebruiken de persoonsgegevens die recht door u worden bedekt of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze ons worden verstrekt om te verwerken. Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij onder andere de volgende gegevens verzamelen:

- NAW-gegevens; - Emailadres; - Telefoonnummer; - Betalingsgegevens;

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals uitgelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander deelbelang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is gelegen in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden: - Het maken van uw bestelling en verzending.

 

MijnWebwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeling met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Jouwweb maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Web hosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten van van Jouwweb. Jouwweb verwerkt persoonsgegevens namen ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij-metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Jouwweb heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Jouwweb is verplicht op grond van de overeenkomst tot geheimhouding.

 

E-mail en mailinglijsten

Jouwweb heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer.

 

Betalingsverwerkers

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw inbegrepen- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie gebruikt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van Mollie dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL en PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL of PostNL delen. DHL of PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL of PostNL deelnemers inschakelt, stelt DHL of PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

Externe verkoopkanalen

Facebook en tiktok

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Meta. Als u via dit platform een ​​bestelling plaatst dan deelt Meta uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan met uw gegevens om en hebben technisch passende en problematische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

 

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek - op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan een boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke bevoegdheid. Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel van onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel van onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In interessante gevallen kan Paula's mode voorkomen. op grond van een wettelijk verplichte worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de natte ons biedt daartegen verzetten.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw klantprofiel totdat u heeft aangegeven dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangegeven zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van verplichte, administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus, voor zolang de verplichte termijn loopt, bewaren.

 

Uw rechten

Op grond van de grotendeels Nederlandse en Europese wetgeving heeft u ook betrokken bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namen ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In principe sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en conventionele van uw gegevens enkel naar uw bij ons bekend e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde gegevens, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en methoden van gegevens ontvangen u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft soms allemaal het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, stuur wij u, op het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daardoor herleidbaar zijn, te ingewikkeld. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daarom herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekend e-mailadres afschriften of manipulator van alle gegevens over u die wij hebben computers of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn processen. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer gegarandeerd kan zijn.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in vergelijkbare gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Paula's fashion. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddelijk de gegevensverwerking staken in verwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of conventionele van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend inzetten. U heeft bovendien het recht om niet aan een indirecte besturing van profiling te worden uitgevoerd. Wij verwerken uw gegevens niet op wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Koekjes

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is verplicht op grond van onbeperkte wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets compleet en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikte deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 

Koekjes van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies staat vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.

 

Contactgegevens

Nientje's Kadoshop

Hoenderparkweg 92E

7335 Gw Apeldoorn

T+316 10443332

E info@nientjeskadoshop.nl 

 

Vraag naar de contactpersoon voor privacyzaken.

 

Vrijwaring

Nientje's Kadoshop. stelt de prijs die u een bezoek brengt aan haar internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, is de informatie op deze site altijd voorbehouden. Aan de inhoud van deze website kunnen geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

auteursrechten

Informatie op deze website, vervangende verschijningsvorm, zoals teksten van afbeeldingen, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een recensie achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam gelijk op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact opnemen met u opnemen om een ​​toelichting op uw recensie te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een ​​review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens eenvoudig met het doel u uit te nodigen om een ​​recensie achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en belangrijke maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur maakt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde dubbele met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn gelijke van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

"We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze recensies worden daarom, onpartijdig, beheerd door  WebwinkelKeur.

Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van beoordelingen te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je  hier.

Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van recensies. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven."